Laden...

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

PFAS Cleaning & Treatment Solutions

Dit is de informatiewebsite van PFAS Cleaning and Treatment Solutions. PFAS Cleaning and Treatment Solutions (kortweg PCTS) is een recentelijk opgestart samenwerkingsinitiatief met complete focus op de behandeling en reiniging van PFAS verontreinigingen in grond en water (grondwater, afvalwater, koelwater) alsmede in blusleidingssystemen.

Als PCTS willen we niet alleen contactpunt punt zijn voor PFAS gerelateerde vragen, maar ook de technieken rond PFAS reiniging samenbrengen en verbeteren. Alle deelnemende partijen kunnen daarbij bouwen op een internationaal netwerk.

Deelnemende partners

PFAS Cleaning & Treatment Solutions (PCTS) is een netwerkorganisatie van bedrijven die ieder binnen hun eigen werkveld te maken hebben met PFAS. De doelen zijn helder:

  • het aanspreekpunt worden voor klanten die tegen praktische problemen met PFAS aanlopen. Of het nu in grond, water, afval of leidingssystemen is.  
  • kennis bundelen en ontwikkelen op het vlak van PFAS reiniging en behandeling.

Meer weten? Klik hier.

Referentieprojecten

Hier vindt u een aantal van de referentieprojecten die door de deelnemers van PFAS Cleaning & Treatment Solutions zijn uitgevoerd.

Meer weten? Klik hier.

Grondbehandeling

De aanwezigheid van PFAS is grond zorgde eind 2019 voor een enorme maatschappelijke consternatie. Bouwprojecten konden niet in uitvoering worden genomen vanwege het gebrek aan PFAS analyses danwel de constatering van PFAS in de geanalyseerde monsters. Anno 2020 is er regelgeving in de vorm van een aangepast tijdelijk handelingskader. Dit handelingskader verschaft in ieder geval duidelijkheid over de voorwaarden voor hergebruik van PFAS houdende grond. Zie hier wat PFAS Cleaning & Treatment Solutions voor oplossingen biedt voor uw bodemprobleem. 

Meer weten? Klik hier.


Waterbehandeling

Het is evident dat er bij de overheidsinstanties groeiende bezorgdheid is over de negatieve effecten van PFAS op de waterkwaliteit. PFOS, PFOA en Gen-X zijn geklassificeerd als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), hetgeen betekent dat het gebruik en de lozing van deze stoffen zo veel als mogelijk moet worden tegengegaan. Meer en meer worden bedrijven gesommeerd om PFAS mee te nemen in het analysepakket of er zelfs mitigerende maatregelen op te nemen. Ook uw bedrijf zal er meer en meer mee geconfronteerd worden.

Op deze pagina nemen wij u mee naar wat mogelijkis op het vlak van grondwater en afvalwaterbehandeling.

Meer weten? Klik hier.

PFAS Blusschuimtransitie

Vele mobiele of statische blussystemen van brandweerorganisaties, luchthavens, raffinaderijen, industriële installaties en tankopslagbedrijven  zijn nog steeds uitgerust met fluorhoudend blusschuim. Vooruitlopend op Europese wetgeving die het gebruik van fluorhoudend blusschuim aan banden gaat leggen maar ook uit het oogpunt van liability management, stappen meerdere bedrijven versneld over op fluorvrij (F3) schuim.

De overstap op F3 schuim vereist dat materieel zeer goed gereinigd wordt. Een industriële cleaning (met water, stoom en/of detergenten) reinigt het blussysteem niet voldoende. Arcadis en Kenbri hebben een reinigingsprocedé ontwikkeld die blussystemen wel goed reinigt. Hierbij wordt  gebruik gemaakt van een door Arcadis ontwikkelde reinigingsvloeistof (V0171).   

Meer weten? Klik hier.

Research and development

Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van PFAS behandeling. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van waterbehandeling.

Meer weten? Klik hier.

Slibverwerking

De aanwezigheid van PFAS in afvalwaterslib is een steeds groter probleem voor bedrijven. De afzet wordt steeds lastiger en kostbaarder. Arcadis onderzoekt hoe kosten bespaard kunnen worden, dit zoals aan de bron (verminderen slibproductie) als bij de afzet.   

Meer weten? Klik hier.

Laatste nieuws

Soil washing PFAS houdende grond komt (langzaam) op stoom.

Langzaam maar zeker komt soil washing (extractief reinigen) van PFAS houdende grond op gang in Nederland. Na een kleine rondgang bij reinigingsbedrijven blijkt dat er tot op heden meer dan 50.000 ton PFAS houdende grond succesvol extractief is gereinigd. Een aantal bedrijven hebben pilottesten voor reiniging in voorbereiding of aangevraagd.

Boskalis Environmental is op de locatie Amersfoort momenteel drukdoende met het reinigen van PFAS houdende grond. Deze reiniging is ook bedoeld als pilot. Doel is een langjarige inname en verwerking vergund te krijgen.

De meeste projecten met PFAS verontreinigde grond komen verspreid vanuit bijna heel Nederland voor. Deze grond is verontreinigd met PFAS boven de Klasse Industrie norm (3, 7, 3, 3 ug/kg) en vaak ook met andere verontreinigingen zoals zware metalen, minerale olie of PAK’s. De vrijkomende grond is met PFAS verontreinigd door industriële activiteiten, brandbestrijding (blusschuim) of door andere diffuse bronnen.

In Nederland wordt jaarlijks in totaal circa 1,5 miljoen ton verontreinigde grond extractief gereinigd. Het aandeel PFAS houdende reinigbare grond is daarmee nochtans klein. Wat de impact op de markt wordt als het definitieve Handelingskader bekend wordt gemaakt wachten wij met grote interesse af.

Contactpersoon: Boskalis Environmental, Joop Jansen (joop.jansen@boskalis.com)

Boskalis Environmental start proefreiniging PFAS houdende grond

PCTS partner Boskalis Environmental is recentelijk op de verwerkingslocatie Amersfoort gestart met een proeftraject voor de extractieve reiniging van PFAS houdende grond. De locatie Amersfoort is de eerste locatie van Boskalis Environmental waar het bevoegd gezag goedkeuring heeft gegeven voor de uitvoering van een proefneming extractieve reiniging.  

Boskalis heeft ruimte voor de inname van 10.000 ton PFAS houdende grond en er is op dit moment nog ruimte voor inname. Tariefstelling is afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling, maar sowieso competitief met andere of vergelijkbare verwerkingsmogelijkheden en/of afzetkanalen.

Maximaal toegestane concentraties voor inname zijn als volgt: 15 µg/kg PFOS, 35 µg/kg PFOA, 15 µg/kg GenX en 15 µg/kg voor de overige PFAS. Deze waarden liggen een factor 5 boven de bekende  ‘3-7-3-3 norm‘.

Gedurende het proeftraject wordt voor verschillende partijen grond gekeken naar de effectiviteit van de reiniging. De gereinigde zandfractie zal na uitkeuring beschikbaar komen voor hergebruik als klasse industrie grond.

Zoals bekend concentreren de PFAS verbindingen zich in de slibfractie die tijdens het wasproces wordt afgescheiden. Deze slibfractie wordt na verregaande ontwatering afgevoerd naar een gecontroleerde stortlocatie. Lozing van proceswater zal niet plaatsvinden omdat de extractieve reinigingsinstallatie een gesloten watersysteem heeft.    

Naar verwachting zal, bij een succesvol traject voor de locatie Amersfoort snel een vergunning kunnen worden afgegeven voor verwerking van PFAS houdende grond.

Contactpersoon: Boskalis Environmental, Joop Jansen (joop.jansen@boskalis.com)